POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.balsylwestrowy.com.pl prowadzonej przez MEDIA ENTERTAINMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000647658
1. Podstawa do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Słowniczek
• Administrator: MEDIA ENTERTAIMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04- 987 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
• Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.balsylwestrowy.com.pl
• Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
• Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób?
Zakres przetwarzanych przez nas danych i podstawa prawna ich przetwarzania zależy od usługi, z której Użytkownik korzysta w Serwisie.
a) Zakup zaproszenia
1. W przypadku zakupu biletu na stronie internetowej Użytkownik podaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży zaproszenia, którą Użytkownik zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu serwisu.
b) Rezerwacja
1. W przypadku dokonania rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail, Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail. W treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy o świadczenie usługi rezerwacji, którą Użytkownik zawiera z Administratorem.
c) Informacje handlowe
1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej, dobrowolnej zgody, jego dane osobowe w postaci: telefon lub adres e-mail są przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora lub podmiotów trzecich (w zależności od wyrażonej zgody).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim.
4. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
Gromadzenie danych osobowych opisanych powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji. Przetwarzamy je wyłącznie w zakresie wymaganym dla celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Adres IP, pliki cookies
Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany dokomputera, identyfikator sesji. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, podczas samego korzystania z Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w polityce cookies.
5. Udostępnianie danych oraz okres przechowywania danych.
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz Administratora w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
2. Administrator korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
• dostawcy usług technologicznych oraz dostawcy zewnętrznych systemów sprzedaży biletów
• dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
• dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
• dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
• gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobie, której dane są przetwarzanie przysługują następujące uprawnienia:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MEDIA ENTERTAIMENT sp. z o.o. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Osoba, której dane są przetwarzane może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z MEDIA ENTERTAIMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Prawo do ochrony danych osobowych
Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących Panu/Pani praw. Pan/Pani może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres:kontakt@blasylwestrowy.com.pl. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.
8. Postanowienia końcowe
• Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
• Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: MEDIA ENTERTAINMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 198, 04-987 Warszawa
• Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2019